USŁUGI OUTSOURCINGOWE DLA BANKOWOŚCI OGÓLNEJ I INWESTYCYJNEJFirma Aniemax Capital Sp. z o.o. prowadzi domy finansowo-inwestycyjne oraz świadczy usługi top management dla najbardziej wymagających klientów.

Spektrum naszej działalności jako instytucji finansowo-niebankowej obejmuje działalność gospodarczą w zakresie:

 • nabywania i zbywania udziałów i akcji
 • udzielenia pożyczek ze środków własnych i organizowania konsorcjum pożyczkodawców dla dużych projektów
 • udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu
 • świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności
 • świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych
 • emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi
 • udzielenia gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nie ujętych w bilansie
 • obrotów na rachunku własnym lub rachunku innej osoby fizycznej lub prawnej, lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną
  - terminowymi operacjami finansowymi
  - instrumentami rynku pieniężnego
  - papierami wartościowymi
 • uczestnictwa w emisji papierów wartościowych lub świadczenia usług związanych z taką emisją
 • świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami
 • świadczenia usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego
 • świadczenia usług brokerskich na rynku pieniężnym

Działalność Aniemax Capital obejmuje:

 • obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestniczącej w funduszach inwestycyjnych
 • zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych
 • konwersje i zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika
 • nabywanie, zbywanie i zarządzanie nieruchomościami
 • świadczenie usług konsultingowych w sprawach finansowych

Aniemax Capital poszukuje również banki zainteresowane korzystaniem z usług outsourcingowych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o Prawie bankowym art. 6a ust. 1 poprzez powierzenie firmie Aniemax Capital:

 • wykonywania wyłącznie w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych na podstawie umowy agencyjnej, polegającej na pozyskiwaniu klientów do zawierania i zmian umów rachunku według wzoru potwierdzonego przez Bank
 • aktywnego pozyskiwania klientów korporacyjnych i indywidualnych do zawierania umów kredytu na sfinansowanie inwestycji, kredytu hipotecznego oraz konsumenckiego, w tym również do zawierania i zmian ugody w sprawie spłaty kredytów oraz ustanowienia prawnego zabezpieczenia kredytów zgodnie
    w wytycznymi polityki kredytowej Banku
 • pozyskiwania klientów korporacyjnych i osób fizycznych zainteresowanych zawarciem lub zmianą umowy o kartę płatniczą
 • przyjmowania wpłat, dokonywania wypłat oraz obsługi czeków związanych z prowadzeniem rachunków bankowych przez Bank
 • dokonywania wypłat i przyjmowania spłat udzielonych przez Bank kredytów i pożyczek pieniężnych
 • czynności zmierzających do istotnego obniżenia kosztów działalności banków

 

Ponadto, zajmujemy się pozyskiwaniem dla Państwa przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz oferujemy korporacyjne kompleksowe usługi finansowe i pośrednictwo kredytowe
w Polsce. Jesteśmy zainteresowani dystrybucją kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych. Do naszych zadań należy:

 • pozyskiwanie, wdrażanie do współpracy oraz utrzymywanie kontaktów z kontrahentami w zakresie obsługi sprzedaży ratalnej
 • identyfikacja i pozyskiwanie nowych klientów w zakresie korzystania ze służbowych kart płatniczych
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorstwa: opieka, doradztwo, wspomaganie klientów, wstępne przygotowanie aplikacji kredytowych
 • Efektywna, aktywna sprzedaż i dystrybucja produktów bankowych
 • Pozyskiwanie klientów instytucjonalnych

Jako doradca klientów korporacyjnych zajmujemy się pozyskiwaniem klientów gospodarczych i budowaniem z nimi długofalowych rozwiązań finansowych. Do naszych zadań należy:

 • ocena kondycji finansowej klienta z przygotowanych dokumentów kredytowych i współdziałanie w przygotowaniu oferty finansowej przedsiębiorstwa
 • rozpoznanie potrzeby finansowej klienta oraz określenie wynikających z niej możliwości: sprzedaży innych usług bankowych
 • aktywne uczestniczenie w promocji sprzedaży i dystrybucji produktów od innych podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Banku
 • leasing
 • zarządzanie funduszami inwestycyjno-kapitałowymi (fund management)

Jesteśmy również zainteresowani świadczeniem pomocniczych usług bankowych, których podstawowa działalność ma charakter pomocniczy w stosunku do podstawowej działalności banków, a w szczególności:

 • zarządzaniem majątkiem własnym lub powierzonym (aktywa)
 • przetwarzaniem danych i obsługą wynagrodzeń (pay-roll service) dla pracowników banku
 • restrukturyzacją i zarządzaniem portfelem złych kredytów
 • zarządzaniem w imieniu i na rzecz banków funduszami inwestycyjno-kapitałowymi, leasingowymi oraz sekurytyzacyjnymi

Nasza działalność jest ściśle kontrolowana i nadzorowana przez zleceniodawcę, którego opinia ma znaczący wpływ na podejmowane decyzje w zakresie wyznaczania kierunków polityki finansowej i operacyjnej. Zapewniamy możliwość posiadania przez zleceniodawcę bezpośrednio lub pośrednio do 20% udziału kapitałowego w naszej firmie lub prawa do uzyskania co najmniej 20% głosów w organach Aniemax Capital. Proponujemy stałą współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną łącznie z posiadaniem przedstawicieli
w radzie nadzorczej Aniemax Capital.

W razie zamiaru powierzenia przez Bank firmie Aniemax Capital wykonywania stale lub okresowo czynności wymienionych w naszej ofercie, zgodnie z art. 6c-1 Bank powinien zawiadomić Komisję Nadzoru Bankowego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o zamiarze zawarcia umowy pośrednictwa z Aniemax Capital w celu zapewnienia efektywnego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych czynności zgodnie z planem działania zapewniającym ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności objętych umową.

W przypadku jakichkolwiek dalszych zapytań lub wątpliwości prosimy
o bezpośredni kontakt z Prezesem Zarządu, panem Aniefiokiem Ntukiem, pod numerem tel.784 84 69 41 bądź drogą elektroniczną: info@aniemaxcapital.com