FUNDUSZ OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCIZarząd Aniemax Capital ma przyjemność i zaszczyt przedstawić Państwu nowo powołany na rynku finansowym Fundusz Obsługi Wierzytelności (FOW). Zasadniczym celem Funduszu jest wykorzystywanie instrumentu jakim jest ,,sekurytyzacja” oraz wszelkich innych instrumentów pochodnych, które pozwoliłyby na zamianę niepłynnych aktywów pieniężnych na instrumenty rynku kapitałowego typu obligacje, papiery dłużne.

TYPOWY PRZEBIEG TRANSAKCJI SEKURYTYZACJI

 

 

Wierzyciel Emitent

A – cesja wierzytelności na rzecz SP

B – emisja obligacji zabezpieczonych wierzytelności

C – uzyskanie przez SPV środków pieniężnych z emisji obligacji

D – zapłata za wierzytelności środkami pieniężnymi z emisji obligacji i inne operacje finansowe

RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA

Poprzez zawieranie długoterminowych porozumień z zadłużonymi firmami i umów o współpracę z wierzycielami z wykorzystaniem elementu sekurytyzacji wierzytelności Aniemax Capital spełnia rolę brokera. Tworzy się w ten sposób system pomostowy pomiędzy dłużnikami a inwestorami. Klientami mogą być zarówno dłużnicy jak i wierzyciele. Aniemax Capital dokonuje szczegółowej analizy standingu dłużnika i opracowuje koncepcję restrukturyzacji zadłużenia do akceptacji przez wierzyciela i inwestorów.

 

 

Korzyści dla dłużników dzięki podpisaniu porozumienia:

  • możliwość uzyskania karencji
  • rozłożenie dogodnej spłaty długów
  • możliwość obniżenia odsetek w stosunku do odsetek ustawowych i karnych
  • zapewnienie ciągłości działania dłużnika poprzez pozasądowe porozumienie
  • redukcja kosztów obsługi długów w tym odsetek oraz możliwość pozyskania dodatkowych korzyści finansowych dla dłużnika wynikających z oszczędności obsługi długów przez Aniemax Capital dzięki zastosowaniu profesjonalnych instrumentów w zarządzaniu portfelem wierzytelności i skuteczności w konsolidacji zadłużenia