FAKTORINGNie dostosowanie przedłużonych terminów płatności do cyklu produkcyjnego i rynkowego jest częstą przyczyną wystąpienia zachwiania płynności finansowej.

Aniemax Capital proponuje rozwiązanie tego problemu poprzez wykorzystanie faktoringu, który zapewnia:

 • finansowanie transakcji z odroczonym terminem płatności,
 • administrowanie, monitoring i windykację należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (faktoring pełny)

Korzyści wynikające ze stosowania faktoringu:

 • znaczna poprawa konkurencyjności Państwa ofert sprzedaży w stosunku do innych dostawców działających na tym samym segmencie rynku,
 • poprawa płynności finansowej i wzrost zysku w wyniku przedterminowego wpływu należności,
 • możliwość wydłużenia terminu spłaty udzielanych kredytów kupieckich,
 • zmniejszenie kosztów dochodzenia należności ,
 • weryfikacja wiarygodności odbiorców,
 • zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej,
 • dostępność usługi również dla firm o przejściowych kłopotach finansowych,
 • poprawa bilansu firmy,
 • zapewnienie elastycznego finansowania również przy dużym wzroście obrotów,
 • znaczne obniżenie kosztów działalności poprzez przejęcie i usprawnienie w administrowaniu należności,

Wszystkie te czynniki umożliwią Państwu skuteczniej konkurować na rynku i lepiej zaspokoić potrzeby Państwa Kontrahentów.

W realiach polskich bardzo często występuje zachwianie płynności finansowej firmy, w wyniku nie dostosowania przedłużonych terminów płatności do cyklu produkcyjnego i rynkowego. Dodając do tego powszechny brak dyscypliny finansowej kontrahentów i częste niedotrzymanie terminów płatności, można stwierdzić, że znalezienie niezbędnych środków na finansowanie bieżącej działalności firmy może sprawić wiele kłopotów.

Dobrym rozwiązaniem może być faktoring.

Podstawową funkcją faktoringu jest finansowanie przez Faktora
bieżącej działalności Klienta, oparte o wykup należności, jakie Klient posiada
wobec swych Odbiorców w postaci wystawionych faktur z odroczonym
terminem zapłaty z tytułu sprzedaży towarów, usług. Faktoring wspomaga
zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa i zapewnia:

 • finansowanie transakcji z odroczonym terminem płatności,
 • administrowanie, monitoring i windykację należności,
 • przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy (faktoring pełny)

Przedmiotem transakcji faktoringowej są wierzytelności:

 • bezsporne
 • nieprzeterminowane
 • o terminie płatności do 180 dni
 • niegotówkowe
 • nieobciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich
 • niezastrzeżone (w stosunku do których nie występuje ograniczone prawo do obrotu)
 • istniejące i należycie udokumentowane

Przebieg transakcji faktoringowej


Dla kogo faktoring?

Firmy ze wszystkich branż i segmentów, które:

 • prowadzą sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności
 • potrzebują elastycznego finansowania i szybkiego dostępu do gotówki
 • utrzymują stałą współpracę określoną grupą odbiorców
 • dążą do poprawy terminowości regulowania należności przez odbiorców
 • chcą ubezpieczyć się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę
 • poświęcają dużo czasu na pracochłonne zarządzanie należnościami

Główne korzyści wynikające ze stosowania faktoringu to:

 • znaczna poprawa konkurencyjności Państwa ofert sprzedaży w stosunku do innych dostawców działających na tym samym segmencie rynku,
 • poprawa płynności finansowej i wzrost zysku w wyniku
  przedterminowego wpływu należności,
 • możliwość wydłużenia terminu spłaty udzielanych kredytów kupieckich,
 • zmniejszenie kosztów dochodzenia należności,
 • weryfikacja wiarygodności odbiorców,
 • zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej,
 • dostępność usługi również dla firm o przejściowych kłopotach
  finansowych,
 • poprawa bilansu firmy,
 • zapewnienie elastycznego finansowania również przy dużym wzroście obrotów,
 • znaczne obniżenie kosztów działalności poprzez przejęcie i usprawnienie w administrowaniu należności,

Wszystkie te czynniki umożliwią Państwu skuteczniej konkurować na rynku i lepiej zaspokoić potrzeby Państwa Kontrahentów.

Stawki opłat i prowizji

System opłat i prowizji uzależniony jest od czynników związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. od wielkości obrotu, ilości wystawionych faktur, od ogólnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorców. Stawki poszczególnych opłat i prowizji ustalane są indywidualnie, w drodze indywidualnych negocjacji.